Canary Testing นกขมิ้นน้อยในเหมืองใหญ่

4_1278772155

เหล่าท่านๆ Engineer ทั้ง Developer และ QA อาจจะรู้ว่าการปล่อย Software ขึ้น Production ให้คุณลูกค้านั้นมีความตื่นเต้นเพียงใด ถึงแม้ว่าเราจะมีการหลายๆ Enviroment ในการพัฒนาระบบเช่น Development, Pre-Production, Production เพื่อลดความเสี่ยงลงแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นตอนเอาขึ้น Production ก็ยังต้องลุ้นทุกที

เป็นปกติที่ระบบ Production ของ Software จะมีการ Config ที่แตกต่างกันกว่า Development อยู่เสมอ (แล้วทำไมมันไม่เหมือนกันล่ะ??) แต่ถ้าเราต้องอยู่ด้วยสถานะระบบแบบนี้เรายังมีทางออกนะครับ

สิ่งนี้เรียกว่า Canary Testing ซึ่งมาจาก Canary in Coal Mine มาจาก

การที่นักขุดเหมืองสมัยก่อนนั้นจะใช้นกขมิ้นในการทดสอบว่าเหมืองนั้นปลอดภัยไม่มีก๊าซพิษก่อนที่คนละทำการลงไปขุดในระดับที่ลึกขึ้น

การนำแนวคิดนี้มาใช้กับ Sofware ก็คือ เราจะให้กลุ่ม Users บางกลุ่มนั้นได้ลองใช้ Software Version ใหม่ก่อนคนอื่นๆ เพื่อป้องกันการความเสี่ยงจากการ Release ที่เดียว Impact ทุกคน หรือเรียกว่า BIG BANG Release
จากนั้นก็ค่อยๆรับ Feedback จาก Users กลุ่มๆนี้ ถ้ามี Critical Bug ก็ทำการแก้ไขก่อนที่จะเริ่ม Release ให้กับ Users ในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น และทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจน Release ให้กับทุก Users

ถ้าระบบของ Software เราเป็น Web เราอาจจะทำ Canary Tetsing/Release ได้ง่ายขึ้นจากการ

  1. โดยอาจจะเริ่มจาก กลุ่มผู้โชคดี > ประเทศ > ทวีป > ทั้งโลก เป็น 4 ขึ้นตอน
    ซึ่งอาจจะทำได้โดย detect  ว่า Users มาจาก IP ช่วงไหนแล้วก็ Redirect ไปยัง URL ของ Version ใหม่
  2. ถ้ามีระบบ User อาจจะมี Option ว่าเป็น Early Accessได้ แล้วระบบเราเช็ค Flag นี้ในการตัดสินใจ Version
  3. สร้าง URL ใหม่เลยแล้ว Promote ที่ Banner ว่า Try Latest Version!

ซึ่งแน่นอนว่าการที่ระบบจะทำ Canary Testing ได้ก็ต้องลงทุนและต้องมีสถาปัตยกรรมที่รองรับ และยิ่งถ้าระบบใหญ่ๆและการ Release ทีนึงมี Impact กับ Users เยอะๆนี่ ผมว่าคุ้มนะ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s